Salgs- og leveringsbetingelser.

Vores vilkår følger almindelig branchestandard og sikrer, at vores samarbejder er styret af en klar ramme, der fx omhandler priser, betaling, opsigelighed mv.


Særskilte vilkår ved køb af kunstværker

 • Originale kunstværker i førstegangssalg - i editions under 40 - stk. pålægges 5% kunstnermoms.

 • Originale værker kan returneres i op til 30 dage, hvis stand er som ved modtagelsen.

 • Posters og bøger er underlagt almindelig købelov.

 • Vi yder ikke garanti på falmede farver - men vi har replacement service til reducerede priser på beskadigede og herunder falmede foto editions. Desværre kan dette ikke tilbydes på andre værktyper af tekniske årsager. 

 • Indramning er omfattet rammeriets vilkår og garantier. Vi kan bistå med lignende genindramning ved evt opståede skader.

 • Betaling via kontant, faktura eller Mobile Pay. Ved betaling via faktura fra private betales forud inden levering.

 • Ved bestillingsværker aftales depositum, milepæle og rater og denne type af opgaver indgår under virksomhedens gængse vilkår for kreativt bureauarbejde.

 • Hvor disse undtagelser ikke dækker er salg af kunst til private underlagt de i øvrigt gældende vilkår.

Priser ved kreative ydelser

Der afregnes som udgangspunkt - og på nær ved fastpris-aftaler - for alle på en given sag forbrugte timer til den gældende timepris excl. 25% moms:

 • Design, koncept, strategi, tekst (nyudvikling): DKK 1.200,-

 • Grafisk opsætning samt tekstarbejde (i eksisterende koncept) samt projektledelse: DKK 975,-

Betaling

Betalingsbetingelser er med mindre andet er oplyst: 14 dage netto. Alle rabatter er kontantrabatter, der altid er givet under forudsætning af, at betalingsbetingelser overholdes, og rabatter kan alene afgives inden aftalens indgåelse. Licenser og andre udlæg kan faktureres forud. Såfremt ordregiver misligholder nærværende aftale - herunder gælder også manglende rettidig betaling - er vi berettiget til uden yderligere varsel ikke at foretage levering og/eller til ikke at starte eller færdiggøre arbejde for denne kunde. Udført arbejde kan faktureres løbende for hver måned.


Fortrolighed

Parterne hemmeligholder under og efter samarbejdet alle oplysninger, som parterne erhverver under samarbejdet, om den anden parts væsentlige forretningsforhold, og parterne optræder under og efter samarbejdet i alle henseender loyalt overfor hinanden. Aftaler, tilbudsmateriale, priser, designskitser og lign. betragtes som fortroligt materiale, der ikke må videregives til tredjemand.


Underleverandører

Kunden kan få oplyst Bureauets underleverandører, men ikke aftalevilkårene mellem Bureauet og underleverandørerne. Bureauet kan benytte underleverandører til opfyldelse af elementer af de af Bureauet påhvilende forpligtelser i henhold til nærværende aftale/leverance. 


Reference

Bureauet er berettiget til at anvende hele leverancen som reference i eget markedsføringsmateriale, med al billedmateriale og beskrivelse af projektforløbet, samt diskret at signere websites og tryksager, hvor dette kan ske uden at forringe leverancens kvalitet.


Ophavsret

Alle immaterielle rettigheder til leverancen tilhører iflg. dansk lov om ophavsret Bureauet. Kunden erhverver kun brugsretten til dét af Bureauet udviklede eller bearbejdede materiale, der udgør den færdige leverance, og kan derfor f.eks. ikke: Ændre i, sælge, videregive, udvide brugen, formålet eller anvendelsesområdet eller overdrage og videreføre hele eller dele af leverancen uden skriftlig tilladelse fra Bureauet. Ej heller kan anvendelsen af kunden bringes til at gælde andre virksomheder eller selskabskonstruktioner end specificeret i aftalen – med mindre andet er specificeret gælder brugsretten aftalens ordregiver. Kundens brugsret er eksklusiv, og overgår først ved betaling af leverancens fulde pris. Dette gælder også, hvis der er tale om en leverance, der er leveret af Bureauet med videresalg for øje - og altså udarbejdet på freelance/underleverandør-vilkår. Skitser, visualiseringer og oplæg udarbejdet på bureauets eget initiativ er ligeledes omfattet af ophavsretten og kan alene benyttes og viderebearbejdes af kunden efter aftale med Bureauet.


Reklamation

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til indenfor 5 dage fra levering at reklamere herover. Garantier, service, support og forpligtelser, der vedrører videresolgt materiale, ydelser, produkter eller licenser hidrører altid og alene under underleverandørens garanti. Bureauet har intet ansvar for fejl eller mangler, som bestiller ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller specifikation berettiger ikke bestilleren til at nægte at modtage det bestilte.


Ansvar

I tilfælde af forsinkelse af, eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter Bureauet ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand. Bureauet bærer intet juridisk og/eller økonomisk ansvar for kundens evt. manglende omsætning, forsinkelser eller lign. Det er altid alene kundens eget ansvar at det leverede og ibrugtagne materiale opfylder alle krav og ønsker, såvel som at al brug alene sker på kundens eget ansvar samt, at ibrugtagning er at betragte som en godkendelse af det leverede materiale.

Bureauet bærer intet juridisk ansvar for kundens eget materiale, indhold, foto, ordlyd mv. Pådrager bureauet sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden bureauet skadesløs for et sådant ansvar. Bureauet har intet ansvar overfor det indhold, der måtte fremgå af udviklede designs, tekster mv.


Særligt vedrørende fastpris-aftaler:

 • Beslutninger og godkendelser truffet undervejs binder økonomisk og kan alene ændres mod 1) afregning af time- og/eller produktionprisen herfor, eller 2) ved at kundens forbrugte timer fratrækkes det samlede estimerede timeantal indeholdt i aftalen.

 • Aftaler kan opsiges med dags varsel.
  1. Af kunden mod afregning af det pr. dd. forbrugte timeantal uden evt. samlerabatter. Dog minimum 25% af den samlede ordre.
  2. Af bureauet mod afregning pr. dd. incl. evt. samlerabatter. Alle udgifter til underleverandører afregnes også. Alt udviklet arbejde overdrages til kunden ved betaling.

 • Ved ekspres- eller overarbejde, der ligger uden for aftalen, eller hvor ordregivers uvarslede forhold kræver bureauets arbejde udenfor normal kontortid betales, med mindre andet er aftalt, et beløb efter regning på grundlag af bureauet tidsforbrug til gældende timepriser. Under ekstraarbejde hidrører også korrekturer udført på af kunden leveret materiale, efter denne har meddelt, at materialet er færdigt, eller efter 2. korrekturgang med mindre andet er specificeret i aftalen.

 • Der kan løbende afregnes både forbrugte timer pr. lbd. 30 dage og pr. leveret milepæl. Forsinkes projekter (varslet eller uvarslet) mere end 30 dage pga. kundens egne forhold kan projektet afregnes i henhold til aftalte eller forventede milepæle.

 • Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger grundet råstofpriser, underleverandørers forhold og andre for Bureauets eksterne, og på tidspunktet for aftalens indgåelse uforudsete forhold, og priser kan reguleres med sådanne dokumenterbare udgifter.


Force majeure

Bureauet er ikke forpligtet til at opfylde aftalen eller dele af denne, hvor dette umuliggøres af forhold udenfor Bureauets kontrol. Herunder gælder, men er ikke begrænset til, sygdom og ulykker hos indehavere, ansatte og samarbejdspartnere og deres nære familie, krig, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, strejker og lockouts, hard- og softwaresvigt samt tyveri.

Casper Sølberg + Co, oktober 2010.